Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.). 

Każdy nasz Klient powinien zapoznać się z poniższym Regulaminem.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej naszego sklepu www.forestub.pl i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

Podstawowe dane i definicje:

- Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego.
- Sprzedawca: Artur Osiński.
- Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta.
- Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu.
- Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.forestub.pl.
- Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu.
- Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
- Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
- Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.
- Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
- Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newsletter-a, zawierającego informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie.

 

INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE 

Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: Artur Osiński, adres poczty elektronicznej sklep@forestub.pl, numer telefonu +48 501 128 328.

Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną:

- sklep internetowy, działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;
- newsletter, polegający na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach w Sklepie;
- opiniowanie, polegające na umożliwieniu przez Sprzedawcę Klientom zamieszczania na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta w szczególności dotyczących Towarów.
Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.
Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

DANE OSOBOWE

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1. Sprzedawca dokłada należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, w tym zapewnia, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem oraz:
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
- przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

Klientom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania na zasadach wynikających z ww. przepisów.

Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie zostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na cele związane z realizacją umowy zawartej z Klientem. Sprzedawca wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: DPD.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Konto
Rejestracja konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Kupujący powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację konta. Logowanie do konta polega na podaniu adresu poczty elektronicznej Klienta oraz hasła, ustalonego przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. Konto umożliwia Klientowi modyfikację danych, sprawdzanie Zamówień oraz historii Zamówień. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta na stronie internetowej Sklepu poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną.
Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie oraz sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień. Usługa elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym czasie zrezygnować z konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sklep@forestub.pl.

Newsletter
Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter'a. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter'a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres: sklep@forestub.pl.

Opinie
Sprzedawca umożliwia Klientom na stronie Sklepu wydawanie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii) Klienta w szczególności dotyczących Towarów. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Korzystanie z usługi jest możliwie anonimowo. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Sklepie.

 

SPRZEDAŻ

Towary
Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru. Towary oferowane w sklepie nie są przeznaczone do użytku publicznego.
Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny towarów lub usług. Do zawarcia umowy dochodzi wskutek złożenia przez strony zgodnych oświadczeń woli.

Zamówienia i ich realizacja
Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu konta na stronie internetowej Sklepu lub bez rejestrowania konta na stronie internetowej Sklepu (gościnne zakupy). Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i plików cookies.
Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres email potwierdzenie Zamówienia. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) według informacji podanych w ofercie.

Płatności
Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient, chyba że w ofercie wskazane jest inaczej. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia. Klient może wybrać formę płatności:

- przelew tradycyjny,

- zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu,

- Zapłata za pośrednictwem systemu płatności PayPal lub PayU - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal lub PayU. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności PayPal lub PayU,

- Zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem),

- Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u kuriera. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia,

- Zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24,

- Zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności Przelewy24.

Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.) Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.